9 kwietnia 2020

Administracja wojewódzka – wielkość zatrudnienia

W miastach wojewódzkich mieszczą się organy administracji szczebla wojewódzkiego. Są to nie tylko urzędy wojewódzki i marszałkowski, lecz również kilkadziesiąt innych urzędów i tym podobnych podmiotów administracji publicznej. Wszystkie te instytucje to nie tylko możliwość załatwienia spraw urzędowych na miejscu. Są to tysiące atrakcyjnych, prestiżowych miejsc pracy. Co więcej każdy z tych podmiotów pobudza miejscową gospodarkę. Najprostszy przykład: urzędnicy i petenci zaludniający śródmiejskie restauracje.

W celu uświadomienia sobie, jaka jest skala zatrudnienia w całej administracji szczebla wojewódzkiego, zbadaliśmy kilkadziesiąt tego rodzaju jednostek w Kielcach. Dane, uzyskane na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, są aktualne, zależnie od podmiotu, na koniec roku 2019 lub I kwartał roku 2020.

W badaniu uwzględniono możliwie wszystkie jednostki administracji publicznej rządowej i samorządowej działające na szczeblu województwa. Pominięto zatem organy o zasięgu działania „okręgowym”, z założenia mniejszym niż województwo (np. sąd okręgowy, regionalna izba obrachunkowa). Pominięto też  urzędy wojskowe (np. komenda uzupełnień). W zakresie badania nie mieszczą się także wojewódzkie zakłady usług publicznych, jak biblioteka, filharmonia czy teatr.

W wynikowym zestawieniu dla każdej jednostki podano liczbę zatrudnionych w siedzibie w Kielcach, pomijając pracowników ewentualnych oddziałów w innych miastach województwa. W danych dla komend służb mundurowych uwzględnieni są zarówno pracownicy cywilni, jak i funkcjonariusze. Ogólna liczba zatrudnionych w badanych podmiotach administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w Kielcach wyniosła w przeliczeniu na pełne etaty:

4521

 

Urząd Wojewódzki w Kielcach
(z lat 70. XX w.)
– prestiż oraz 486 miejsc pracy dla regionu

Urząd Wojewódzki w Radomiu
(z lat 20. XIX w.)
– czeka na powrót pierwotnej funkcji…

Etaty Podmioty administracji publicznej
_
486 Urząd Wojewódzki
(w tym)
15 Biuro Wojewody
50 Biuro Administarcyjno-Gospodarcze
2 Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
91 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
84 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
44 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
43 Wydział Finansów i Budżetu
39 Wydział Organizacji i Kadr
38 Wydział Infrastruktury i Rozwoju
37 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
25 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
8 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
6 Państwowa Straż Rybacka
5 Państwowa Straż Łowiecka
_
1582 Administracja zespolona z urzędem wojewody
(w tym)
987 Komenda Wojewódzka Policji
72 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
50 Kuratorium Oświaty
23 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
167 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
63 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
62 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
44 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
36 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
26 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
22 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
21 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
9 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
_
846 Urząd Marszałkowski
(w tym)
5 Zarząd Województwa
57 Gabinet Marszałka Województwa
11 Biuro Radców Prawnych
5 Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
13 Kancelaria Sejmiku
153 Departament Inwestycji i Rozwoju
86 Departament Organizacyjny i Kadr
86 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
71 Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
58 Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
45 Departament Transportu i Komunikacji
43 Departament Budżetu i Finansów
37 Departament IT
30 Departament Ochrony Zdrowia
27 Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
20 Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
19 Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
19 Departament Kontroli i Audytu
17 Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
46 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
_
272 Inne jednostki administracji samorządowej
(w tym)
127 Wojewódzki Urząd Pracy
59 Zarząd Dróg Wojewódzkich
76 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
10 Świętokrzyskie Biuro Geodezji
_
1335 Inne jednostki administracji publicznej
(w tym)
30 Najwyższa Izba Kontroli – delegatura
59 Wojewódzki Sąd Administracyjny
58 Narodowy Bank Polski – oddział okręgowy
220 Urząd Celno-Skarbowy
38 Świętokrzyski Urząd Skarbowy
78 Państwowa Inspekcja Pracy – inspektorat okręgowy
49 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
50 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
161 Narodowy Fundusz Zdrowia – oddział
142 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – oddział
19 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – oddział wojewódzki
10 Urząd Komunikacji Elektronicznej – delegatura
125 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oddział
28 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
38 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – oddział terenowy
231 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – oddział wojewódzki

_

Jaki z tego wniosek? Oczywiście nie jest słuszne oczekiwanie, by w każdym dużym mieście stworzyć dodatkowe 4,5 tysiąca miejsc pracy w urzędach. Możliwy jest jednak model województwa dwubiegunowego, gdzie podmioty szczebla wojewódzkiego podzielone są pomiędzy dwa główne miasta. Takiego rozwiązania domagamy się dla Radomia.